Monthly Archives: అక్టోబర్ 2009

నాకు నచ్చిన మరో మానస పూజ

“స్వామీ! మత్సంకల్పవికల్పంబులు నీ ఉభయ కావేరీ తీరంబులు. నా దేహమ్ము నీ రంగక్షేత్రమ్ము. నా సప్తావరణలు నీ సప్తప్రాకారములు.నా రజోగుణము నీకు హేమశృంగంబు. నా గర్వంబు మీకు ధ్వజ స్తంభంబు. నా వివేకంబు నీ విమాన ద్వారంబు. నా కామ, క్రోధంబులు నీ సువర్ణకవాటంబులు. నా ఙ్ఞాన వైరాగ్యంబులు నీ ద్వార పాలకులగు జయ విజయులు.నా భక్తి సంపద నీ పాదాంగుళీయంబులపై అర్పించిన తులసీ కుసుమంబులు. నా దూషణ, భూషణ, తిరస్కారంబులు ధూప, దీప, పరిమళ ద్రవ్యంబులు. నా భద్రంబు నీకు నైవేద్యంబు. నా ఆనందంబే కర్పూర నీరాజనంబు. నా శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రసగంధంబులు నీకు ఛత్ర, చామర, అందోళికాది, నృత్య, గీతాది వాద్యంబులు. నా సంచారంబులు నీకు ప్రదక్షిణంబులు. తత్సమీపంబే నీకు సాష్టాంగ నమస్కారము.
రంగనాయక స్వామీ నమస్తే, నమస్తే, నమస్తే, నమః.”
“స్వామీ… మీకు నమస్కారములు…” ఇలా  నేర్చుకున్నాను నేను ఈ మానస పూజని. కాని “మీకు…” శబ్దం నాకు దేవుడికి దూరాన్ని పెంచిందనిపించింది…అందుకని నేను సొంత పెత్తనం చేసి “స్వామీ…నీకు…”అని మార్చాను.

ప్రకటనలు

5 వ్యాఖ్యలు

Filed under Uncategorized

మీనాక్షి కూనిరాగాలు-38

ఈ పాట కూడా ప్రసిద్ధి చెందినదే. దేవులపల్లివారి కలం నుండి వెలువడినది.

శివ శివ శివ అనరాదా ?
శివనామమె చేదా?
శివపాదము మీదా మీ శిరస్సు నుంచ రాదా?
భవసాగరమీద దుర్భర వేదన లేదా?

శివ శివ….
కరుణాళుడు కాడా ప్రభు
చరణ ధూళి పడనీవా?
హర హర హర అంటే మన,
కరువు తీరి పోదా?
శివ శివ…
కరి పురుగు పాము బోయ మొరలిడగా వినలేదా?
కైలాసము దిగి వచ్చి కైవల్యము ఇడలేదా?
మదనాంతకు మీద  నీ మనస్సెన్నడు పోదా?
మమకారపు పొర స్వామిని మనస్సారా కననీదా?

శివ శివ…
ఈ పాట ఇదివరకు పెట్టేనేమో తెలీదు. వచ్చేది కార్తీక మాసమని పెడుతున్నాను. వెనక్కి వెళ్ళి చూసే ఓపిక ప్రస్తుతం నాకు లేదు. మళ్ళీ పెడితే మరోసారి గుర్తు చేసుకోండి.

8 వ్యాఖ్యలు

Filed under మీనాక్షి కూనిరాగాలు

మీనాక్షి కూనిరాగాలు-37

467336931_9FZoS-S
పట్టు పట్టూర భాయి పట్టూ
వలేసి బాగ పట్టు
కలేసి బాగ చుట్టూ….
హొ సొ హై సొ హైలెస్సొ(2)
పట్టు ….
ఇంకిపోని సంద్రమందు
ఏలకొలది సేపలున్నై
ఒళ్ళు వంచి సూసుకుంటె
ఓపినంత ఫలితముంది
హొ సొ హై సొ హైలెస్సొ(2)
పట్టు …
గుంట పక్కన పట్టు
అరే గండు సేపని పట్టు
ఇసుకజెల్లని పట్టు
అరే ఏటి సేపని పట్టు
సెందురాని పట్టు సెందు
వాలుగ సేపట్టు
ఏరి ఏరి లాగు లాగు
తినే వాళ్ళ అదురుట్టం పట్టో
హొ సొ హై సొ హైలెస్సొ(2)
పట్టు …

4 వ్యాఖ్యలు

Filed under మీనాక్షి కూనిరాగాలు, Uncategorized

కౌముది వెబ్ మాసపత్రికలో నా కవిత

ఈ నెల కౌముది వెబ్ మ్యాగజీన్లో నా కవిత(తొలిజల్లు) చదవండి! ఇంతకు పూర్వం అంతే మే లో పడింది మీరు ఎవరన్నా చూసి నాకు చెబితే  ఆనందిద్దామను కున్న! హచ్ మీరు నా కన్నా బద్దకస్తులూ లేదా విపరీతమైన బిజీ గా వుండేవాళ్ళో అయివుంటారు! ఎనివే ఈ సారి చెప్పేనుగా మరి చూస్తారా? చూడరా?హన్నా! హన్నన్నా!హెంత మాట అనేసింది ఈ కుంక బ్లాగరిని అనుకుంటున్నారా? హంతా హ హ ! హి హి! కోసమే!

4 వ్యాఖ్యలు

Filed under Uncategorized